ವರ್ಗ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು 2017). ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು…Continue readingಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ