ವರ್ಗ: ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು

ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು

ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಅತ್ಯಂತ  ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಯು ಇನ್ನೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ…Continue readingಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ