1)  ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿವಿಕಲಚೇತನರಹಾಗೂಮಹಿಳೆಯರಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘ     ರಚನೆಮಾಡಿದವಿವರಗಳುಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ .

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು  6 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು63  ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಉದ್ದೆಶ  ವಿಕಲಚೇತನ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಕುರಿ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ದೋಗ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

 1. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕಿರಟಗೇರಿ  .   ಹಾಗೂ

2) ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ರಣತೂರು .   ಹಾಗೂ 

3) ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪಾಪನಾಸಿ.   ಹಾಗೂ

4)ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪುಟಗಾಬಡ್ನ್ನಿ.   ಹಾಗೂ

                5) ಮಾರುತೇಶ್ವರ  ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೊಣ್ಣೂರ .   ಹಾಗೂ

6) ಗಜಾನನ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ .   

 1. ಎಜಾಜಿಅವರುಗದಗಹಾಗೂಮೆವುಂಡಿಗೆಬೇಟಿನೀಡಿಆರಂಭಸ್ವಉದ್ಯೋಗಕೇಂದ್ರದಹಾಗೂಇತರೆಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನುಭೇಟಿಕೊಟ್ಟುನೋಡಿರುತ್ತಾರೆಹಾಗೂಕಲ್ಯಾಣಬಸವೇಶ್ವರಸಂಘನಾರಾಯಣಪುರಇವರುರೋಟಿಮಾಡುವಉದ್ಯೋಗವನ್ನುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ– 
 1. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂನರಗುಂದ  ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಒಟ್ಟು 2 ವಿಕಲಚೇತನರಸಂಘಗಳಹಣಕಾಸಿನವ್ಯವಹಾರಮಾಡಲುಹಣಹಾಕುವುದುತೆಗೆಯುವುದುಬ್ಯಾಂಕ್ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯಹೊಂದುವಸಲುವಾಗಿಕರ್ನಾಟಕವಿಕಾಸಗ್ರಾಮೀಣಬ್ಯಾಂಕ್ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಸಂಘಗಗಳಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಉಳಿತಾಯಖಾತೆಯನ್ನುತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
 • ಮಾರುತೇಶ್ವರ  ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೊಣ್ಣೂರ .  ಹಾಗೂ
 • ಗಜಾನನ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ .   
 1. ಮುಂಡರಗಿತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಮೇವುಂಡಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಸುರಕ್ಷಿತಕ್ರೆಡಿಟ್ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸೊಸೈಟಿಯವಾರ್ಷಿಕಮಹಾಸಭೆಯನ್ನುಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತುಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿಸುಮಾರು 150 ವಿಕಲಚೇತನರಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು  ಹಾಗೂವಾರ್ಷಿಕಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿನಡೆಯುವಂತಹಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳುಹಾಗೂಒಂದುವರ್ಷದಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋದನೆಯನ್ನುಷೇರು  ಸದಸ್ಯರಮುಂದೆಓದಿತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
 2. ಶಿರಹಟ್ಟಿ  ತಾಲೂಕುನಿಂದ  2  ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ  2 ಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘಗಳುಅಂದರೆ 
 1. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ   ಮಹಿಳಾಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘ  ಶಿರಹಟ್ಟಿಹಾಗೂ
 2. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿವಿಕಲಚೇತನರಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘಗಳಿಂದಹೈನುಗಾರಿಕೆಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆಆಡುಸಾಕಾಣಿಕೆಮತ್ತುಕೃಷಿಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿಮತ್ತುಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಬ್ಯಾಂಕ್ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿಅರ್ಜಿಗಳನ್ನುಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ   
 1. ನರಗುಂದಶಿರಹಟ್ಟಿಮುಂಡರಗಿತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 19 ವಿಕಲಚತನರಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘದಒಟ್ಟು 190 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ   ವಿಕಲಚೇತನರಜಾಗೃತಿತರಬೇತಿಆರ್ಥಿಕಹಣಕಾಸುತರಭೇತಿಮತ್ತುನಾಯಕತ್ವತರಬೇತಿ . ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆತರಬೇತಿಮತ್ತುಸುಸ್ಥಿರಜೀವನೋಪಾಯತರಬೇತಿಯನ್ನುವಿಕಲಚೇತನಗುಂಪಿನಸದಸ್ಯರಿಗೆನಡೆಸಲಾಯಿತು

7 ) ತಿಂಗಳಪರಿಸರಸಮೃದ್ಧಿರೈತಉತ್ಪಾದಕರಕಂಪನಿಮೇವುಂಡಿ  ನೋಂದಾವಣೆಆಗಿರುತ್ತದೆ  

 1. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಲವ್ಲಿಹುಡ್ಆಫೀಸರ್ದೀಪಾಮತ್ತುಎಮ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಸೇರಿಒಟ್ಟು 71 ವಿಕಲಚೇತನಕುಟುಂಬಗಳಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
 1. ಡೀಲ್ಫೌಂಡೇಶನ್ಸಂಸ್ಥೆಯತೊಟದಲ್ಲಿಎರೆಹುಳಗೊಬ್ಬರತಯಾರಿಕೆಮಾಡುವುದುಮತ್ತುಗೊಬ್ಬರತೆಗೆದುಅದನ್ನುಮೂರೂಎಕರೆತೊಟದಲ್ಲಿಹಾಕುವುದುಮತ್ತುವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಎರೆಹುಳುಗೊಬ್ಬರಮಾರಾಟಮಾಡುವುದುಮತ್ತುವಿಕಲಚೇತನಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂಹಾಗೂಸ್ವಸಹಾಯಸಂಘಗಳಿಗೆಎರೆಹುಳಗೊಬ್ಬರತಯಾರಿಕೆಕುರಿತುತರಬೇತಿಗಳನ್ನುನೀಡುವುದು

    10)       ಡೀಲ್ಫೌಂಡೇಶನ್ಸಂಸ್ಥೆಮೇವುಂಡಿಯಲ್ಲಿವಿಕಲಚೇತನಕುಟುಂಬಹಾಗೂಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಹೊಲಿಗೆತರಬೇತಿಕೇಂದ್ರವನ್ನುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದುಸತತವಾಗಿನಾಲ್ಕುವರ್ಷದಿಂದಹೊಲಿಗೆತರಬೇತಿಕೇಂದ್ರನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Deal-Foundation Mevundi -Tailoring Unit class 

               ಮುಂದಿನತಿಂಗಳಇವೆಂಟಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:   

 • 100 ವಿಕಲಚೇತನರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹೊಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
 • 10 SHG ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
 • 40 ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವದು.
 • ಮೇವುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
 • ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು 
 • ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ನೋಂದನಿ ಮಾಡಿಸುವುದು (FPO ಕೆಲಸ.) ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರು  ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು 25.
 • ಸಹಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರು ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ 50
 • ಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪುವಾರು ತರಬೇತಿ
 • ಆರಂಬ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು (ASK ಕೇಂದ್ರ )
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೋಂದನಿ ಮಾಡಿಸುವುದು

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This