Select Page

Newsletter August 2023

ಸುರಕ್ಷಿ ತ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಹಕಾರಿಯ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕಆರ್ಥಾಕಬೆಳವಣಿಗೆಯಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಜನರಜೀವನಮಟಟದವೆಮುಖ್ಯ ಉದ್ದ ೀಶ“ಎಲ್ಲ ರಿಗೂರ್ನನು,ನನಗೆಎಲ್ಲ ರೂ”ಎಂಬತತವ ದಮೇಲೆಪರಸ್ಪ ರನಂಬಿಕೆಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ ದ್. ಇದು ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಒಂಬತ ಲ್ಕ್ಷ ಸ್ಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ ಇದ್. ಅದರಲ್ಲಲ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕಮೊದಲ್ನೇಸ್ಥಾ ನಹಂದಿದುದ...

100-Days Challenge

As part of our response and recovery plan relating to the Covid 19 pandemic, we are working on: Developing a 2030 road-map.Renewing our efforts to create shared valueRefreshing our approach to impact measurement To view our work on Covid-19, please visit:...