Select Page

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

  • ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು.
  •  ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
  • ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.