ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮುದ್ರಿತ ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುಟವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನೋಪಾಯದ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳು.

ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ತರಬೇತಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತು-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವೀಡಿಯೊಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This