Select Page

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 

  • ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುವುದು 
  • ಮಾದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು
  • ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
  • ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು