ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಮೌಲ್ಯಗಳು :

  • ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ
  • ಪಾರದರ್ಶಕತೆ
  • ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ 
  • ಸಮದೃಷ್ಟಿ
  • ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ
  • ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ
  • ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This