Select Page

ಸಮುದಾಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೇವೆಗಳು/ತರಬೇತಿ

  • ವಿಕಲಚೇತನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು
  • ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ  ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು 
  • ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ 
  • ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This