Select Page

ಬಾಳು ಬದುಕಿಗೆ ಕವಚನಿಧಿ

ವಿಕಲಚೆೇತನ ಉದಯಮಶೇಲತೆ ಮತುು ನಾಯಕತವ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಮತುು ಸ್ವಯಂಸೆೇವಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಉತುರ ಕನಾ್ಟಕದ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ೆಯೆ ಾ ದಯಂತ 3000 ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಮತುು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರನುು ಗುರುತಿಸ್ಲು ಮತುು ತಲುಪಲು ಪರಚಾರ ಕರಮದಲ್ಲೆ ತೆೊಡಗಿದದರು. ಇದರಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದು ಅರವಿನ ಕೆೊರತೆ ಮತುು ಅದರ ಸಿವೇಕಾರದಿಂದಾಗಿ ವಿಕಲಚೆೇತನತೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಮಸೆಯಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತುದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರ ವಿಕಲಚೆೇತನರು ತಮಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರುತಾುರೆ. ಮತುು ಇದರಂದ ಉತುಮ ಶಕ್ಷಣ, ಉದೆೊಯೇಗ ಮತುು ಜಗತಿುನ ಸಾಹಸ್ ಮಾಡಲು ಮತುು ಸ್ಮಾಜಕೆೆ ತಮಮನುು ತಾವು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸ್ಲು ಮೊಲಭೊತ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಾಗುತಿುದಾದರೆ.ಆದರೆ ಇದು ಅನೆೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸ್ಮಸೆಯಯಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಬದಲ್ಾಗುತಿುರುವ ಕಾಲದೆೊಂದಿಗೆ ವಿಕಲಚೆೇತನ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಸಾಮರ್ಥಯ್ವನುು ಸಾಬೇತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನುು ನಿೇಡಿದರೆ ತಮಮನುು ತಾವು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸ್ುವ ಸಾಮರ್ಥಯ್ ಹೆೊಂದಿದಾದರೆ.

ಅದರಂತೆಯೇಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ವತಿಯಂದಗಾರಮಿೇಣ/ನಗರಹಾಗೊಬಡತನರೆೇಖೆಯಕೆಳಗೆವಾಸಿಸ್ುತಿುರುವಎಲ್ಾೆ ವಿಕಲಚೆೇತನರಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಗೆ,ನಿರುದೆೊಯೇಗದ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಗೆ ತಮಮ ಸಾವವಲಂಬನೆ ಜಿೇವನವನುು ಕಟ್ಟಿಕೆೊಂಡು ಎಲೆರಂತೆ ಸ್ದೃಢ ಭಾವನೆಗಳನುು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸ್ದಾ ಕಿರಯಾಶೇಲ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವಂತೆ ನಮಮ ಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ಸ್ಂಸೆೆಯುಹಗಲ್ಲರುಳುದಣಿವರಯದಂತೆಕಾಯ್ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುುಹಮಿಮಕೆೊಳಳಲ್ಾಗುತಿುದೆ.ಅದರಲ್ಲೆ ಈ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ವಿಮಾ ಯೇಜನೆಎಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯೇಣ.ವಿಮ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮತುು ವಿಮಾದಾರರ ನಡುವಿನ ಕಾನೊನು. ಇದರಲ್ಲೆ ಜಿೇವ ವಿಮ,ವಾಹನ ವಿಮ, ಆರೆೊೇಗಯ ವಿಮ, ವಿದಾಯಭಾಯಸ್ ವಿಮ ಹಿೇಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವಿಮ ಇರುವುದನುು ನಾವೆಲೆ ಕೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ವಿಮಯಂದರೆ ಓವ್ ವಯಕಿುಯು ವಾರ್ಷ್ಕ,ಮಾಸಿಕ ಅರ್ಥವಾ ತೆೈಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸ್ುವ ಮೊಲಕ ಇನೊೂರೆನ್ೂ ಕಂಪನಿಯಂದ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಅರ್ಥವಾ ವಿಮಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳವುದನುು ವಿಮಾ ಎನುುತಾುರೆ.ಒಟ್ಾಿರೆಯಾಗಿ ವಿಮ ಎಂಬುದನುು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಿ, ಅನಾರೆೊೇಗಯ ಸ್ಮಸೆಯ,ಸಾವು, ಮುಂತಾದ ಸ್ಂದಭ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಪಾಯ ನಿವ್ಹಣೆ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತುದೆ ನಷ್ಿದ ಸ್ಂದಭ್ಗಳಲ್ಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೊಲಕ ನೆರವು ನಿೇಡಿ ಒತಡು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಏಕೆೈಕ ಹಣಕಾಸ್ು ಯೇಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಮಮದೆೇಶದಲ್ಲೆಲಭಯವಿರುವವಿಮಸ ಲಭಯಗಳುಯಾವುವುಎಂಬುದನುುಅರತುಕೆೊಳುಳವುದುಅಗತಯ.ಅದರಲ್ಲೆರಾರ್ಷರೇಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಹಣಕಾಸ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ“(NHFDC) ಭಾರತ ಸ್ಕಾ್ರದ ಸ್ಂಪೂಣ್ ಸಾವಮಯದ ಕಂಪನಿ ಯಾಗಿದೆ.ಇದು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾ್ರದಿಂದ ನಾಮ ನಿದೆೇ್ಶನಗೆೊಂಡ ರಾಜಯ ಚಾನೆತಿವಸಿಂಗ್ ಏಜೆನಿೂಗಳ(S.C.A)ಮೊಲಕ ಆದಾಯ ಉತಾಪದನೆಯಲ್ಲೆ ನೆೇರವಾಗಿ,ಪರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡುವ ವಿಕಲಚೆೇತನರಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಾಿರೆ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ ಪರಕಿರಯಯಲ್ಲೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೇ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನುು ವಿಸ್ುರಸ್ಲು ಒಂದು ಉನುತ ಸ್ಂಸೆೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸ್ುತಿುದೆ.ಅದಕೆೆ ತಕೆಂತಹ ಕೆಲವು ಯೇಜನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1. ದಿವಾಯಂಗಜನ ಸಾವವಲಂಬನೆ ಯೇಜನೆ:- ಇದು ವಿಕಲಚೆೇತನ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದೆೊಯೇಗ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಾಗಿ 5.9% ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲೆ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗರಷ್ಠ ಸಾಲವನುು ಒದಗಿಸ್ುತುದೆ.40% ಅರ್ಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ ಹೆಚುಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೆೊಂದಿರುವ 18 ವಷ್್ಕಿೆಂತ ಮೇಲಪಟಿ ಯಾವುದೆೇ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಕರು ಸ್ವಯಂ ಉದೆೊಯೇಗಕಾೆಗಿ NHFDC ಯೇಜನೆಯಡಿ ಅಜಿ್ ಸ್ಲ್ಲೆಸ್ಬಹುದು.

2. ವಿಶೆೇಷ್ ಮೈಕೆೊರೇ ಫೆೈನಾನ್ೂ ಯೇಜನೆ(VMY):- ವಿಕಲಚೆೇತನ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಸ್ಣಣ/ಸ್ೊಕ್ಷಮ ವಾಯಪಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ಸಾಲವನುು ನಿೇಡುತುದೆ.ಘಟಕ ವೆಚಿವು 60,000 ಕಿೆಂತ ಮಿೇರರಬಾರದು. ಮರುಪಾವತಿಸ್ಲು 3 ವಷ್್ದವರೆಗೆ ಕಾಲ್ಾವಕಾಶ ಇರುತುದೆ.

 

ಹಿೇಗೆಸ್ಕಾ್ರದಸ ಲಭಯಗಳಹಾಗೆನಮಮಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ಸ್ಂಸೆೆಯುವಿಕಲಚೆೇತನವಯಕಿಗು ಳಅವರ ಹಿನೆುಲ್ೆ,ಸಾಮರ್ಥಯ್,ದ ಬ್ಲಯಗಳುಮುಂತಾದವುಗಳನುುಗುರುತಿಸ್ುವಮೊಲಕಮತುುಇದನುುಪರಹರಸ್ುವಹೆಜೆೆಯನುು ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ ಈ ಕವಚನಿಧಿಎಂಬ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆಯನುು ಆರಂಭಿಸ್ಲ್ಾಗುತಿುದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯ ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಮತುುಮಹಿಳೆಯರಜಿೇವನಕೆೆರಕ್ಷಾಕವಚಇದದಹಾಗೆ.ಅಂದರೆಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ಈಯೇಜನೆಯನುುರೊಪಿಸ್ಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಮತುು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಳುಬದುಕನುು ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು, ಸ್ದೃಢಗೆೊಳಿಸ್ುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇವುಂಡಿ ಗಾರಮದಲ್ಲೆ ವಿಕಲಚೆೇತನತೆ ಹೆೊಂದಿದೆ ದಿವಯ ಎಂಬುವವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥ್ಕಬಡತನದಲ್ಲೆತುುಕೆೊೇವಿಡ್ಸ್ಮಯದಲ್ಲೆತುಂಬಾಕಷ್ಿವಾಗಿತುುಆಗಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ವತಿಯಂದಸ್ವಸ್ಹಾಯ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲವನುು ಪಡೆದುಕೆೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಉದೆೊಯೇಗ ಮಾಡಿ ತಮಮ ಆರ್ಥ್ಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಸ್ುಧಾರಣೆಯನುು ಹೆೊಂದುತಿುದಾದರೆ.ಹಿೇಗೆಅನೆೇಕಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕವಚನಿಧಿ ಯೇಜನೆಯ ಮೊಲ ಉದೆದೇಶ ವಿಕಲಚೆೇತನರಗೆ ಮತುು ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜಿೇವನಕಾೆಗಿ ಆರ್ಥ್ಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸ್ುವುದಾಗಿದೆ.ಇದು 3000 ವಿಕಲಚೆೇತನರು ಮತುು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಅವರ ಜಿೇವನ ಕಟ್ಟಿಕೆೊಳಳಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತುದೆ.4000 ಜನರಲ್ಲೆ 400 ಜನರಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೆ ಸ್ಖಾ,ಸ್ಖಿ ಇರುವಂತೆ ಈ ವಿಮಯಬಗೆೆಮಾಹಿತಿನಿೇಡಲುಮತುುಸ್ಕಾ್ರದಸ ಲಭಯಗಳನುುತಿಳಿಸ್ಲುಕವಚನಿಧಿಸ್ಖಾಮತುುಕವಚನಿಧಿಸ್ಖಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸ್ುತಾುರೆ. ಸ್ಕಾ್ರದ ಯೇಜನೆಗಳಾದ ಬೆಳೆ ವಿಮ, ಶಕ್ಷಣ ಸಾಲ ವಿಮ, ಪೇಸ್ಟಿ ಆಫೇಸ್ಟ ವಿಮ, ಯಶಸಿವನಿ ವಿಮ,LIC ವಿಮ ಈಗೆ ಹಲವಾರು ಯೇಜನೆಗಳ ಹಾಗೆ ಈ ಇನೊೂರೆನ್ೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದುದ, ಇವರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸ್ಹಕರಸಿ ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಜಿೇವನಕೆೆ ಸ್ಹಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಕವಚನಿಧಿ ವಿಮಯನುು ಆರಂಭಿಸ್ಲು ನಿರ್್ರಸಿದೆ. ಲವಿೆವುಡ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಾದ ಕುರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ,ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೆೈನುಗಾರಕೆ ಹಿೇಗೆ ಹಲವಾರು ರೇತಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಲಪಟಿಂತಹ 4000 ಜನರಲ್ಲೆ ಆಸ್ಕಿುದಾಯಕರಗೆ ಈ ಎಲ್ಾೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ತರಬೆೇತಿ, ಉದೆೊಯೇಗಕಾೆಗಿ,ಶಕ್ಷಣಕಾೆಗಿ ಬೆೇಕಾಗುವಎಲ್ಾೆರೇತಿಯಸ ಲಭಯಗಳುಈಕವಚನಿಧಿಯೇಜನೆಯಂದಅವರಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆಸ್ಹಾಯವಾಗಲ್ಲಎಂದು ಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೇಜನೆಯ ಇನೆೊುಂದು ಉದೆದೇಶ 7 ತಾಲೊಕುಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದೆೊಂದು ಮಾದರ ಗಾರಮ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಒಂದುತಾಲೊಕಿನಲ್ಲೆಒಂದುಗಾರಮವನುುಆಯೆಮಾಡಿಅಲ್ಲೆಈಯೇಜನೆಯಎಲ್ಾೆಮಾಹಿತಿಸ ಲಭಯಗಳನುುಒದಗಿಸಿ, ಇದರಂದಸ್ುತುಮುತಲ್ಲು ನಎಲ್ಾೆಹಳಿಳಯಜನರಗೆಹಾಗೊಅವರಮನೆತನದಸ್ದಸ್ಯರಗೆಈವಿಮಯಬಗೆೆಮಾಹಿತಿ& ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸ್ಲು ಈ ವಿಮ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರ ಗಾರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ನಮಮ ಜಿಲ್ೆೆಯನುು ಮಾದರಯಾಗಿ ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನುು ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ೆಯೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೊಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗಾರಮದಲ್ಲೆ, ಗದಗ್ ತಾಲೊಕಿನ ಕೆೊೇಟುಮಚಗಿ,ಶರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೊಕಿನ ಮಾಗಡಿ,ಲಕ್ಷೆಮೇಶವರ ತಾಲೊಕಿನ ಸ್ುರಣಗಿ,ನರಗುಂದ ತಾಲೊಕಿನ ಕೆೊಣೊಣರು,ರೆೊೇಣ ತಾಲೊಕಿನ ಜಿಗಲೊರು, ಗಜೆೇಂದರಗಡ ತಾಲೊಕಿನ ನರೆೇಗಲ್ ಈ ಎಲ್ಾೆ ಗಾರಮಗಳನುು ಮಾದರ ಗಾರಮಕಾೆಗಿ ಆಯೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲ್ೆೇ ಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ನಕಾಯ್ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳುಗದಗ್ಜಿಲ್ೆಯೆ 7ತಾಲೊಕುಗಳಲ್ಲೆಸ್ಕಿರಯವಾಗಿಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸ್ುತಿುದೆ. ಜಿಲ್ೆೆಯಾದಯಂತ ವಿಕಲಚೆೇತನರು ಮತುು ಮಹಿಳಾ ಸ್ದಸ್ಯರಗೆ ಸ್ುಸಿೆರ ಜಿೇವನೆೊೇಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಉತೆುೇಜಿಸ್ುವುದು

ಡಿೇಲ್ಫ ಂಡೆೇಶನ್ಸ್ಂಸೆೆಯಮುಖ್ಯಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ.ಈಮಾದರಗಾರಮಗಳನುುಮಾಡುವುದರಂದಅವರವೃತಿು ಜಿೇವನವನುು ಸಾೆಪಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುತುದೆ.ಇದರಂದ ವಿಕಲಚೆೇತನ ವಯಕಿುಗಳು ಮತುು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗತಯವಾದ ಆತಮವಿಶಾವಸ್ವನುುಪಡೆಯಲುಸಾರ್ಯವಾಗುತುದೆಮತುುಅವರಕ ಶಲಯಗಳನುುವಿಶೆೆೇರ್ಷಸ್ಲುಸ್ಹಾಯಮಾಡುತುದೆ.

ಒಟ್ಾಿರೆಯಾಗಿ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ನಾನುುಡಿಯಂತೆಧೆೈಯ್ವಾಗಿರ,ಬಲಶಾಲ್ಲಯಾಗಿರ, ಧೆೈಯ್ದಿಂದಿರ.ನಿೇವು ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸ್ವನುು ಮಾಡಬಹುದು ಮತುು ಪರತಿಯಂದರ ಸ್ಂಪೂಣ್ ಜವಾಬಾದರಯನುು ನಿಮಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳಎನುುವುದನುು ಅರ್ಥ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜಿೇವನ ರೊಪಿಸಿಕೆೊಳುಳವಂತೆ ಮಾಡುತುದೆ.

ಈ ಬಾೆಗ್ ಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ನಿದಿ್ಷ್ಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಹಾಯಕಾೆಗಿ Info@deal- foundation.com ನಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿರ ಮತುು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ್ದ ಕುರತು ಇನುಷ್ುಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳಳಲು www.deal- Foundation.com ಗೆ ಲ್ಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

ರ್ನಯವಾದಗಳು

ಆಸ್ ಸ ೆಂಟರ್” ಗದಗ್ ಜಿಲ್ ೆಯ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೆವಿಕಲಚ ೇತನ ಉದಯಮಶೇಲತ ಮತುುನಾಯಕತವ (deal foundation) ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನದೆಂದ ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗುವ “ಆರೆಂಭ ಸವ ಉದ ೂಯೇಗ ಕ ೇೆಂದರ” ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ಹ ೈನುಗಾರಿಕ ತರಬ ೇತಿ, ಟ ೈಲರಿೆಂಗ್ ತರಬ ೇತಿ,ರ ೂಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ,ಮೇಣಬತಿುತಯಾರಿಕ , ಜ ೇನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಮುೆಂತಾದ ಜಿೇವನ ಪೇಷಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲ್ಲೆತಮಮನುು ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುು ಹ ೂೆಂದದ . ಮತ ೂುೆಂದ ಡ ನಮಮಲ್ಲೆಹ ಚ್ಚಿನವರು ಎಲ್ಾೆಅೆಂಶಗಳ ಬಗ ೆನಿಖ್ರವಾದ ಮತುುನವಿೇಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯು ದನದ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುು ತಕ್ಷಣವ ೇ ಕ ೈಗ ೂಳಳಲು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದ ಎೆಂದು ಒಪಿಿಕ ೂಳುಳತಾುರ . ಆದರ ಇದು ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಿನುಡ ಯಾಗಿದ ವಿಕಲಚ ೇತನತ ಹ ೂೆಂದರುವ ಹ ಚ್ಚಿನ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅಗತಯ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ ೆಅಗತಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹ ೂೆಂದರುವುದಲೆಅದು ಅವರಿಗ ಪ್ರಯೇಜ್ನದ ಜ ೂತ ಗ ಸಮಾಜ್ದ ಇತರರ ೂೆಂದಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೆರಲು ಅವರನುು ಬ ೆಂಬಲ್ಲಸುತುದ . ಆದದರಿೆಂದ ಇದು ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ಅಡ್ಡಿಉೆಂಟು ಮಾಡ್ಡದ ಮತುುಅನ ೇಕ ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕಳ ದು ಹ ೂೇದ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದುಳಿದರುವ ಭಾವನ ಗ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಇದಕ ೆ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ನವಿೇಕೃತ ಮತುುನಿಖ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ನುು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹ ೂೆಂದದ ಇದನುು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮನುು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕ ೂಳುಳವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಕ ಲಸ ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ ಅವರು ಗ ರವಾನಿವತ ಜಿೇವನವನುು ನಡ ಸಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡಲು ಅಗತಯವಾದ ಎಲ್ಾೆಅೆಂಶಗಳ ಬಗ ೆಸವಯೆಂ ಪ್ರಜ್ಞ ಯನುು ಹ ೂೆಂದಬಹುದು. ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರಗಳು ವಿಕಲಚ ೇತನ ವಯಕ್ತುಗಳು ಸವತೆಂತರ ಜಿೇವನವನುು ನಡ ಸಲು ಮತುುವಿಕಲಚ ೇತನತ ಯ ಎಲ್ಾೆಅೆಂಶಗಳ ಬಗ ೆಅಗತಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒೆಂದು ನಿಲುಗಡ ತಾಣವಾಗಿದ . ಇದನುು ಸಮಥಥವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮುೆಂಡರಗಿ,ಶರಹಟ್ಟಿ,ರ ೂೇಣ, ಲಕ್ಷ ಮೇಶವರ,ಗಜ ೇೆಂದರಗಡ ಮತುುನರಗುೆಂದ 7 ತಾಲೂಕುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಈ ಆಸೆ ಕ ೇೆಂದರಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗುವುದು ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ ೆಯಾದಯೆಂತ ಇರುವ ಎಲೆ ವಿಕಲಚ ೇತನರು ಇದರ ಪ್ರಯೇಜ್ನವನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂಳಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಉದಾಹರಣ ಗ ಮುೆಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಮೇವುೆಂಡ್ಡ ಗಾರಮದಲ್ಲೆಮೊದಲ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರವನುು ಆರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದುದಇದು ಎಲ್ಾೆ ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರಿಗೂ ಆತಮವಿಶ್ಾವಸ ಮೂಡ್ಡಸಿ ಅವರ ಕ ಶಲಯಗಳನುು ವಿಶ್ ೆೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿುದ . ಮುೆಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಲವಿೆವುಡ್ ಆಫೇಸರ್ ಆದ ರ ೇಣುಕಾ ಕಲೆಳಿಳ ಇವರು ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರ ಸವಸಹಾಯ ಗುೆಂಪ್ು ರಚನ ಮಾಡ್ಡದುದಅವರಿಗ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ವತಿಯೆಂದ ಹ ೈನುಗಾರಿಕ ತರಬ ೇತಿ,ಕುೆಂಕುಮ ತರಬ ೇತಿ,ಮೇಣಬತಿು ತರಬ ೇತಿ, ಜ ೇನುಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕ ತರಬ ೇತಿ ಮುೆಂತಾದ ಹಲವಾರು ತರಬ ೇತಿಯನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡು ಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಾಥರ ಮಾಡ್ಡದರು. ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಮತುುಸ ಲ್ ೂೆೇ ಕೆಂಪ್ನಿಯ ಸಹಕಾರದ ೂೆಂದಗ “ಸವತೆಂತರ ಜ್ೆಂಟ್ಟ ಬಾಧ್ಯತ ” ಗುೆಂಪಿನವರು ರ ೂಟ್ಟಿ ಮಷಿೇನ್ ಮತುು”ಆರ್ಾರಸುೆಂಭ” ಸವ ಸಹಾಯ ಗುೆಂಪಿನವರು ಜ ರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿೇನ್ ಹಾಕ್ತ ಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದಾದರ .ಜ ೂತ ಗ ದ ೇವಕೆ ಎನುುವ ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮಹಿಳ ಹಾಯಪಿ ಹ ಲ್ು ಇೆಂಡ್ಡಯಾ(HHI) ಪರಡಕ್ಸಿ್ ಅನುು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರ ಲೆರೂ ಆಸೆ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆತಮಮ ಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗವನುು ಆರೆಂಭಿಸಿ ತಮಮ ಆರ್ಥಥಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆಬ ಳವಣಿಗ ಹ ೂೆಂದುತಿುದಾದರ .ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲವಿೆೇವುಡ್ ಆಫೇಸರ ಆದ ರ ೇಣುಕಾ ಕಲೆಳಿಳ ಫೇನ್ ನೆಂ 8618254170 ಇವರನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ತಥಸಿ. ಅದ ೇ ತ ರನಾಗಿ ಗದಗ್ ತಾಲೂಕ್ತನ ರ ೈತ ವಿಸುರಣಾ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರವನುು ಆರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಇದನುು ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲಿಟಿೆಂತ ಯೇ ಅವರ ವೃತಿುಜಿೇವನವನುು ಸಾಾಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವ ೇದಕ ಯನುು ನಿೇಡಲ್ಾಗುತುದ .ಗದಗ್ ತಾಲೂಕ್ತನ ಲವಿೆವುಡ್ ಆಫೇಸರ್ ಆದ ನಿಮಥಲ್ಾ ಮಾಯಗ ೇರಿ ಇವರು ಗದಗ್ ತಾಲೂಕ್ತನಲ್ಲೆ ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರ ಸವಸಹಾಯ ಗುೆಂಪ್ು ರಚನ ಮಾಡ್ಡದುದವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ನಿೆಂದ ಲವಿೆೇವುಡ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ತರಬ ೇತಿಯನುು ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ . ಅದರಲ್ಲೆ”ಸಮಥಥವಿಕಲಚ ೇತನರ ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘ” ಮತುು”ಸಮೃದಿವಿಕಲಚ ೇತನರ ಪ್ುರುಷರ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘ”ದವರು ಪ ೇಪ್ರ್ ಬಾಯಗ್ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡ್ಡದುದಈ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡಲು ನಿಧ್ಥರಿಸಿದಾದರ .ಜ ೂತ ಗ “ಕಲ್ಾಯಣ ಬಸವ ೇಶವರ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘ”ದವರು ರ ೂಟ್ಟಿ ಮಷಿೇನ್ ಹಾಕ್ತ ಉದ ೂಯೇಗ ಪಾರರೆಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಾಥರ ಮಾಡ್ಡದಾದರ .ಇವರ ಲೆರೂ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಮತುುಸ ಲ್ ೂೆೇ ಕೆಂಪ್ನಿಯೆಂದ ಸಹಕಾರ ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡು ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ, ಸದೃಢರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಬ ೇಕು ಎೆಂಬ ನಿಲುವನುು ಹ ೂೆಂದದಾದರ . ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲವಿೆವುಡ್ ಆಫೇಸರ್ ನಿಮಥಲ್ಾ ಮಾಯಗ ೇರಿ ಇವರ ಫೇನ್ ನೆಂ 8618085920 ಇವರನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ತಥಸಿ.

ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಹ ಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪರೇತಾ್ಹ ನಿೇಡಲು ಗಜ ೇೆಂದರಗಡ ತಾಲೂಕ್ತನ ನ ರಗಲ್ ಗಾರಮದಲ್ಲೆ ಆಸೆ ಕ ೇೆಂದರವನುು ಆರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದುದವಿಕಲಚ ೇತನತ ಹ ೂೆಂದದ ಗಾರಮಪ್ುರ ೂೇಹಿತ್ ಇವರು ಜ ರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿೇನ್ ಹಾಕ್ತ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡುತಿುದುದಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಜ ೂತ ಗ ಕ ೈಗೂಡ್ಡಸಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಿುದಾದರ .ಅಷ್ ಿೇ ಅಲೆದ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಕಾಯಥ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಬಗ ೆತಮಮ ಗಾರಮದ ವಿಕಲಚ ೇತರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡ್ಡ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬ ೇಕು ಎೆಂದು ತಮಮ ಕ ೈಲ್ಾದಷುಿ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಸಹಯೇಗದೆಂದ ವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗ ನ ರವಾಗಿದಾದರ . ಜ ೂತ ಗ ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘಗಳಿಗ 2016ರ 21 ಆಕ್ಸಿ ಡ್ಡಸಿಿಲ್ಲಟ್ಟ ಅವ ನ ಥಸ್ ತರಬ ೇತಿ,ಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗಗಳ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಈ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆನಿೇಡಲ್ಾಗುತಿುದ . ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗ ಸವಯೆಂ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲೆ ಅವಕಾಶವಿದ .ಇದರ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ೆಂ ಸೆಂಸ ಾಯ ತರಬ ೇತಿ ಸೆಂಯೇಜ್ಕರಾದ ಶವಕುಮಾರ ಶರ ೂೇಳ್ ಇವರ ಫೇನ್ ನೆಂ 9742021474 ಇವರನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ತಥಸಿ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ ೆಯ ಶರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಬ ಳಳಟ್ಟಿ ಗಾರಮ ಪ್ೆಂಚಾಯತಿಯ ಗರೆಂಥಾಲಯದಲ್ಲೆಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರವನುು ಪಾರರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಇದು ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ ಎಲ್ಾೆವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ .ಶರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಲವಿೆವುಡ್ ಆಫೇಸರ್ ಆದ ರ ೇಖಾ ಮಡ್ಡಿಇವರು ವಿಕಲಚ ೇತನ ಮತುುಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘವನುು ರಚನ ಮಾಡ್ಡದುದಅದರಲ್ಲೆತೆಂಗ ೂೇಡ ಗಾರಮದ “ಮೈಲ್ಾರಲ್ಲೆಂಗ ೇಶವರ ವಿಕಲಚ ೇತನರ ಸವ ಸಹಾಯ ಸೆಂಘ” ಮತುು”ರ ೇಣುಕಾದ ೇವಿ ವಿಕಲಚ ೇತನರ ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸೆಂಘ”ದವರು ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ನಿೆಂದ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡು ಸ ಲ್ ೂೆೇ ಕೆಂಪ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಅನುಕೂಲದೆಂದ ರ ೂಟ್ಟಿ ಮಷಿನ್ ಪ್ಡ ದುಕ ೂೆಂಡು ಈ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರದಲ್ಲೆರ ೂಟ್ಟಿ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಉದ ೂಯೇಗ ಮಾಡಲು ನಿಧ್ಥರಿಸಿದಾದರ .ಇದರಿೆಂದ ವಿಕಲಚ ೇತನರು ತಾವು ಬ ಳ ದು ತಮಮ ಗಾರಮದ ವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗೂ ಬ ಳ ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ ದೇಶ ಹ ೂೆಂದದಾದರ .ಇದು ಎಲ್ಾೆ ವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗ ಆತಮವಿಶ್ಾವಸ ಮೂಡ್ಡಸುತುದ . ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲವಿೆವುಡ್ ಆಫೇಸರ್ ಆದ ರ ೇಖಾ ಮಡ್ಡಿಇವರ ಫೇನ್ ನೆಂ 9108652508 ಇವರನುು ಸೆಂಪ್ಕ್ತಥಸಿ. ಎಲೆಗಾರಮ ಪ್ೆಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ ಮಾದರಿಯಾಗಲ್ಲ ಎೆಂದು ಈ ಆಸೆ ಕ ೇೆಂದರಗಳನುು ಆರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ .ಅಷ್ ಿೇ ಅಲೆದ ಈ ಎಲ್ಾೆ ಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗ ಸವ ಉದ ೂಯೇಗ,ವಿಕಲಚ ೇತನರಿಗ ಸಿಗುವ ಅನುದಾನ &ಹಕುೆಗಳ ಬಗ ೆಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಸಿಗುತುದ . ವಿಕಲಚ ೇತನರ ಲೆರೂ ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ,ಸದೃಢವಾಗಿ ಎಲ್ಾೆಕ್ಷ ೇತರಗಳಲ್ಲೆಮುೆಂದ ಬೆಂದರ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ನ ಉದ ದೇಶ ಕೂಡ ಸಾಥಥಕತ ಯಾಗುತುದ . ಇವರ ಲೆರ ಏಳಿಗ ಗಾಗಿ ಬ ನ ುಲುಬಾಗಿ ನಿೆಂತಿರುವ ಸಿಡ್ಡಿ ಮತುು ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಗ ಹ ಮಮಯ ವಿಚಾರವಾಗುತುದ .ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿಕಲಚ ೇತನರು ಮತುುಮಹಿಳ ಯರು ತಮಮ ಆರ್ಥಥಕ ಜಿೇವನ ಮಟಿವನುು ಸುರ್ಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಟ್ಟಿದ . ಈ ಎಲ್ಾೆಆಸ್ೆ ಕ ೇೆಂದರಗಳನುು ಪಾರರೆಂಭಿಸಲು ಸಾಳಾವಕಾಶವನುು ಹಾಗೂ ಅದಕ ೆ ಬ ೇಕಾದೆಂತಹ ಸಹಾಯವನುು ಮಾಡ್ಡ ವಿಕಲಚ ೇತನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಥಕ,ಅಭಿವೃದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವನುು ಮಾಡ್ಡರುವೆಂತಹ ಜಿಲ್ಾೆವಿಕಲಚ ೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಲ್ಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕೆೆಂತಹ ಶರೇ ಮಾೆಂತ ೇಶ್ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಾೆಗಾರಮ ಪ್ೆಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತುುಸವಥ ಸದಸಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿವಿದ ೂದ ದೇಶ ಪ್ುನವಥಸತಿ ಕಾಯಥಕತಥರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚ ೇತನರ ಪ್ುನವಥಸತಿ ಕಾಯಥಕತಥರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಿಸಿಇಐಡ್ಡ ಯ ಸೆಂಯೇಜ್ಕರಾದ ಕ ಎಸ್ಆರ್ ಡ್ಡ ಆರ್,ಜಿಮ್ಸ್ ,ಸಿಬಿಆರ್, ತಮಹಾರ್ ಟರಸ್ಿ, ಬಿ.ಡ್ಡ.ತಟ್ಟಿ ಏನ್ ಜಿ ಒ ಇವರ ಲೆರಿಗೂ ಡ್ಡೇಲ್ ಫ ೆಂಡ ೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡ್ಡಿ ವತಿಯೆಂದ ತುೆಂಬು ಹೃದಯದ ಧ್ನಯವಾದಗಳು.ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿೇಗ ಸಹಾಯ ಮತುುಸಹಕಾರ ನಿೇಡಲ್ಲ ಎೆಂದು ಕ ೂೇರುತ ುೇವ . ಈ ಬಾೆಗ್ ಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಯಾವುದ ೇ ನಿದಥಷಿ ಪ್ರಶ್ ುಗಳಿಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ದಯವಿಟುಿ info@ deal foundation.com ನಲ್ಲೆತಿಳಿಸಿರಿ ಮತುುನಾವು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸದ ಕುರಿತು ಇನುಷುಿ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಲು ದಯವಿಟುಿ www.ಡ್ಡೇಲ್ foundation .com ಗ ಲ್ಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಡ.. ಧ್ನಯವಾದಗಳು

Newsletter

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This